محل تبلیغات شما

لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 98.9.06 1. استعلام نظارت برفعاليت هاي معدني درشهرستانهاي تبريز-بستان آباد-آذرشهر_شبستر-مرند(طبق شرح خدمات پيوستي) / استعلام نظارت برفعاليت هاي معدني درشهرستانهاي تبريز-بستان آباد-آذرشهر_شبستر-مرند(طبق شرح خدمات پيوستي)

 2. استعلام امور تايپ پاراکلينيکي و چاپ و تکثير مراجعين و مرکز کاشاني / استعلام امور تايپ پاراکلينيکي و چاپ و تکثير مراجعين و مرکز کاشاني

 3. تجديد مناقصه واگذاري فعاليت هاي شرکت پشتيباني و خدماتي / آگهي تجديد سوم فرآيند ارجاع کار عمومي ، مناقصه واگذاري فعاليت هاي شرکت پشتيباني و خدماتي

 4. استعلام خدمات چاپ وتکثير / استعلام خدمات چاپ وتکثير

 5. مناقصه عمليات نگهداري و پاکسازي محور / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه عمليات نگهداري و پاکسازي محور

 6. استعلام موضوع قرارداد عبارت است از واگذاري خدمات مربوط به انبار نمونه اوليه / استعلام موضوع قرارداد عبارت است از واگذاري خدمات مربوط به انبار نمونه اوليه

 7. مناقصه واگذاري امور حفاظت فيزيکي و نگهباني نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري امور حفاظت فيزيکي و نگهباني نوبت دوم

 8. فراخوان مناقصه برون سپاري قسمتي از وظايف امور مشترکين / فراخوان مناقصه عمومي , فراخوان مناقصه برون سپاري قسمتي از وظايف امور مشترکين

 9. مناقصه, مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 27/98انجام حجم خدمات پشتيباني تعمرات اساسي تعدادي از واحدهاي فز2 / مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 27/98انجام حجم خدمات پشتيباني تعمرات اساسي تعدادي از واحدهاي فز2

 10. مناقصه تامين نيروي انساني و لودر جهت تخليه و بارگيري و دانه هاي روغني / مناقصه, مناقصه تامين نيروي انساني و لودر جهت تخليه و بارگيري و دانه هاي روغني

 11. مناقصه کليه امور خدمات عمومي و نظافت / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه کليه امور خدمات عمومي و نظافت

 12. تجديد مناقصه انجام عمليات نظافت، سرويس و تعميرات روتين و موردي - نوبت دوم / تجديد مناقصه , تجديد مناقصه انجام عمليات نظافت، سرويس و تعميرات روتين و موردي - نوبت دوم

 13. مناقصه, مناقصه نگهباني از اماکن و تاسيسات شرکت گاز استان يزد / مناقصه نگهباني از اماکن و تاسيسات شرکت گاز استان يزد

 14. مناقصه تامين نيروي انساني خدمات نگهباني و پشتيباني / مناقصه , مناقصه تامين نيروي انساني خدمات نگهباني و پشتيباني

 15. مناقصه خدمات تهيه و طبخ غذا و خدمات اتاقداري / مناقصه ، مناقصه خدمات تهيه و طبخ غذا و خدمات اتاقداري

 16. مناقصه عمليات احداث، حفظ و نگهداري، کاشت، امور خدماتي و نظافت .- مرحله دوم نوبت اول / مناقصه، مناقصه عمليات احداث، حفظ و نگهداري، کاشت، امور خدماتي و نظافت .- مرحله دوم نوبت اول

 17. استعلام تنظيم ليست فلاپي صورت حساب نسخ بيمه ايمرکز بهداشت سنقر (ويزيت 1500برگ - دارو 5000 برگ - آزمايشگاه 2500 برگ ودندانپزشکي 2000 برگ ميباشد) / استعلام تنظيم ليست فلاپي صورت حساب نسخ بيمه ايمرکز بهداشت سنقر (ويزيت 1500برگ - دارو 5000 برگ - آزمايشگاه 2500 برگ ودندانپزشکي 2000 برگ ميباشد)

 18. فرآيند ارجاع کار عمومي خدمات اداره امور انبار (انبار داري) / فرايند ارجاع کار , فرآيند ارجاع کار عمومي خدمات اداره امور انبار (انبار داري)

 19. استعلام نگهباني شعب / استعلام نگهباني شعب

 20. مناقصه, خدمات نگهباني شرکت گازاستان کرمان / خدمات نگهباني شرکت گازاستان کرمان

 21. مناقصه عمليات حفاظت فيزيکي مراکز ذخيره سازي کالا / مناقصه عمليات حفاظت فيزيکي مراکز ذخيره سازي کالا

 22. مناقصه, انجام امور خدمات عمومي در مجتمع سنگ آهن جلال آباد / انجام امور خدمات عمومي در مجتمع سنگ آهن جلال آباد

 23. استعلام ايرانکد استفاده شده مشابه مي باشد براورد اين شرک مبلغ 1/035/128/900 ريال بابت لوله گذاري فضاي سبز ناحيه صنعتي دهک براي جداسازي / استعلام ايرانکد استفاده شده مشابه مي باشد براورد اين شرک مبلغ 1/035/128/900 ريال بابت لوله گذاري فضاي سبز ناحيه صنعتي دهک براي جداسازي

 24. مناقصه تعمير و نگهداري، نمونه برداري آزمايشگاهي . / مناقصه عمومي,مناقصه تعمير و نگهداري، نمونه برداري آزمايشگاهي .

 25. مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز، جنگلکاري و مراقبت از تاسيسات / ?آگهي مناقصه, مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز، جنگلکاري و مراقبت از تاسيسات

 26. مناقصه ساخت 2 دستگاه قالب 40 کويته (حفره) و توليد دستمزدي / مناقصه، مناقصه ساخت 2 دستگاه قالب 40 کويته (حفره) و توليد دستمزدي

 27. استعلام گردآوري وتوليدفايل هاي رقومي مجتمع وبارگذاري اطلاعات درسامانه بانک اطلاعات مکاني تحت وب باشرايط مندرج در قراردادوپيوست ها: وحيدي09128694627 / استعلام گردآوري وتوليدفايل هاي رقومي مجتمع وبارگذاري اطلاعات درسامانه بانک اطلاعات مکاني تحت وب باشرايط مندرج در قراردادوپيوست ها: وحيدي09128694627

 28. مناقصه واگذاري امور خدماتي و پشتيباني / مناقصه واگذاري امور خدماتي و پشتيباني

 29. استعلام چاپ و تکثير کتابچه آموزش شير مادر .10000 جلد 40 صفحه ايي . / استعلام چاپ و تکثير کتابچه آموزش شير مادر .10000 جلد 40 صفحه ايي .

 30. مناقصه تامين خدمات حفاظت و حراست از اماکن / مناقصه , مناقصه تامين خدمات حفاظت و حراست از اماکن

 31. ارزيابي کيفي مناقصه انجام خدمات جمع آوري و دفع اصولي پسماندهاي صنعتي - نوبت دوم / آگهي ارزيابي کيفي مناقصه , ارزيابي کيفي مناقصه انجام خدمات جمع آوري و دفع اصولي پسماندهاي صنعتي - نوبت دوم

 32. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه , مناقصه تامين نيروي انساني

 33. تجديد مناقصه خدمات نگهباني شرکت گاز / تجديد مناقصه, مناقصه خدمات نگهباني شرکت گاز

 34. اصلاحيه مناقصه نصب 4000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح ناحيه و. نوبت دوم / اصلاحيه آگهي مناقصه ,مناقصه نصب 4000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح ناحيه و. نوبت دوم

 35. استعلام سمپاشي و طعمه گذاري موش در سطح معابر روستا / استعلام سمپاشي و طعمه گذاري موش در سطح معابر روستا

 36. مناقصه انجام خدمات مشترکين روستاهاي تحت پوشش / مناقصه، مناقصه انجام خدمات مشترکين روستاهاي تحت پوشش

 37. تجديد مناقصه واگذاري نگهداري فضاي سبز / تجديد مناقصه عمومي , تجديد مناقصه واگذاري نگهداري فضاي سبز

 38. استعلام جارو فراشي با کيفيت مرغوب -پاک شده / استعلام جارو فراشي با کيفيت مرغوب -پاک شده

 39. مناقصه عمومي خدمات پشتيباني مرکز آموزش فني و تخصصي نوبت دوم / مناقصه، مناقصه عمومي خدمات پشتيباني مرکز آموزش فني و تخصصي نوبت دوم

 40. استعلام واگذاري امور خدماتي - نظافت و نگهباني و تعمير و نگهداري تاسيسات و امور دفتري / استعلام واگذاري امور خدماتي - نظافت و نگهباني و تعمير و نگهداري تاسيسات و امور دفتري

 41. استعلام اجراي خدمات بخش ساختماني مراکز مخابراتي / استعلام، استعلام اجراي خدمات بخش ساختماني مراکز مخابراتي

 42. مناقصه خريد، بارگيري، تخليه و حمل و تحويل 5950 متر لوله پلي اتيلن / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه خريد، بارگيري، تخليه و حمل و تحويل 5950 متر لوله پلي اتيلن

 43. تجديد مناقصه نگهداري از اداره مرکزي و تاسيسات و مخازن آبفا و - نوبت دوم / تجديد مناقصه ، تجديد مناقصه نگهداري از اداره مرکزي و تاسيسات و مخازن آبفا و - نوبت دوم

 44. استعلام انجام آرشيو اسناد و نظارت بر آرشيو انجام شده / استعلام انجام آرشيو اسناد و نظارت بر آرشيو انجام شده

 45. استعلام سمپاشي و طعمه گذاري موش در سطح معابر روستا / استعلام سمپاشي و طعمه گذاري موش در سطح معابر روستا

 46. تجديد مناقصه انجام خدمات امور مشترکين. - مرحله چهارم نوبت دوم / آگهي تجديد مناقصه عمومي , تجديد مناقصه انجام خدمات امور مشترکين. مرحله چهارم نوبت دوم

 47. مناقصه واگذاري امور خدمات و تنظيفات بيمارستان / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري امور خدمات و تنظيفات بيمارستان

 48. مناقصه پيمانکار تخليه و بارگيري کالاهاي اساسي / مناقصه, مناقصه پيمانکار تخليه و بارگيري کالاهاي اساسي

 49. فراخوان مناقصه امور خدمات نگهباني / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور خدمات نگهباني- نوبت دوم

 50. مناقصه خدمات تعمير ونگهداري تاسيسات فرودگاه / مناقصه , مناقصه خدمات تعمير ونگهداري تاسيسات فرودگاه

 51. مناقصه راهبري نيروهاي اپراتور خدمات صنعتي / مناقصه راهبري نيروهاي اپراتور خدمات صنعتي

 52. مناقصه انجام امور خدمات مشترکين / مناقصه ، مناقصه انجام امور خدمات مشترکين

 53. مناقصه برون سپاري خدمات شهري / مناقصه، مناقصه برون سپاري خدمات شهري

 54. مناقصه ساخت 2 دستگاه قالب / آگهي مناقصه,مناقصه ساخت 2 دستگاه قالب

 55. مناقصه خريد و نصب سيستم روشنايي / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه خريد و نصب سيستم روشنايي

 56. شماره واگذاري امور خدمات پشتيباني و نظافت محل بيمارستان / آگهي مناقصه عمومي, شماره واگذاري امور خدمات پشتيباني و نظافت محل بيمارستان

 57. مناقصه, مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 29/98 تحت عنوان تعمير و نگهداري از تأسيسات منازل سازماني و اماکن / مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 29/98 تحت عنوان تعمير و نگهداري از تأسيسات منازل سازماني و اماکن

 58. مناقصه نظافت و جابجايي مرسولات پستي و لوازم اداري / مناقصه، مناقصه نظافت و جابجايي مرسولات پستي و لوازم اداري

 59. مناقصه انجام خدمات حفاظت از اموال، تاسيسات و تجهيزات / مناقصه عمومي يک مرحله اي ,مناقصه انجام خدمات حفاظت از اموال، تاسيسات و تجهيزات

 60. مناقصه واگذاري امور مربوط به کنترل، نظارت و جلوگيري از تخلفات ساختماني .- نوبت دوم / مناقصه، مناقصه واگذاري امور مربوط به کنترل، نظارت و جلوگيري از تخلفات ساختماني .- نوبت دوم

 61. مناقصه راهبري و خدمات مرکز تماس . / مناقصه ، مناقصه راهبري و خدمات مرکز تماس .

 62. تجديد مناقصه عمليات حفظ و نگهداري بوستان لويزان - نوبت سوم / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه عمليات حفظ و نگهداري بوستان لويزان - نوبت سوم

 63. مناقصه نگهداري فضاي سبز، جمع آوري و حمل زباله نوبت دوم / آگهي مناقصه , مناقصه نگهداري فضاي سبز، جمع آوري و حمل زباله نوبت دوم

 64. مناقصه, مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 28/98 تحت عنوان انجام حجم خدمات اداري و پشتيباني / مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 28/98 تحت عنوان انجام حجم خدمات اداري و پشتيباني

 65. استعلام خريد مايع سراتراپ 1384 ليتر / استعلام خريد مايع سراتراپ 1384 ليتر

 66. استعلام بکارگيري 9 نفر نيروي حفاظتي (نگهباني) / استعلام بکارگيري 9 نفر نيروي حفاظتي (نگهباني)

 67. استعلام برس هيدروليکي جلو کاميوني باند فرودگاهي دقيقا طبق ايران کد ارائه شده / استعلام برس هيدروليکي جلو کاميوني باند فرودگاهي دقيقا طبق ايران کد ارائه شده

 68. استعلام گشت ومراقبت ازعرصه هاي ملي بصورت پياده،موتوري،خودرويي(دستمزد،تامين موتورسيگلت وخودرو،تامين تجهيزات)(طبق شرح خدمات وليست شهرستانهاي مربوطه) / استعلام گشت ومراقبت ازعرصه هاي ملي بصورت پياده،موتوري،خودرويي(دستمزد،تامين موتورسيگلت وخودرو،تامين تجهيزات)(طبق شرح خدمات وليست شهرستانهاي مربوطه)

 69. مناقصه تامين امنيت و برقراري نظم / مناقصه ، مناقصه تامين امنيت و برقراري نظم

 70. مناقصه, پالايش ? اسکن و داده آمايي برخي از پرونده ها- نامه هاي موضوعي شزکت دخانيات ايران / پالايش ? اسکن و داده آمايي برخي از پرونده ها- نامه هاي موضوعي شزکت دخانيات ايران

 71. مناقصه انجام پالايش، اسکن و داده آمايي / مناقصه عمومي , مناقصه انجام پالايش، اسکن و داده آمايي

 72. مناقصه, انجام امور خدماتي آبدارخانه ? تأسيسات و يو پي اس - 98/500/1078 / انجام امور خدماتي آبدارخانه ? تأسيسات و يو پي اس - 98/500/1078

 73. مناقصه انتخاب پيمانکار امور نگهداري و خدمات فضاي سبز و زمينهاي فوتبال / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه انتخاب پيمانکار امور نگهداري و خدمات فضاي سبز و زمينهاي فوتبال

 74. مناقصه خدمات عمومي شامل اداري ، امور دفتري. / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه خدمات عمومي شامل اداري ، امور دفتري.

 75. شماره واگذاري امور خدمات پشتيباني و نظافت محل بيمارستان / آگهي مناقصه عمومي, شماره واگذاري امور خدمات پشتيباني و نظافت محل بيمارستان

 76. تجديد مناقصه خدمات حريم باني از خطوط انتقال و فوق توزيع / تجديد آگهي مناقصه عمومي , تجديد مناقصه خدمات حريم باني از خطوط انتقال و فوق توزيع

 77. استعلام اجاره لودر با راننده جهت برف روبي و بارگيري جهت تخليه برف از معابر سطح شهرمهاجران / استعلام اجاره لودر با راننده جهت برف روبي و بارگيري جهت تخليه برف از معابر سطح شهرمهاجران

 78. استعلام واگذاري خدمات فضاي سبز دانشکده پرستاري بجنورد / استعلام واگذاري خدمات فضاي سبز دانشکده پرستاري بجنورد

 79. استعلام عمليات راهبري سيلو40 هزار تن شهرستان سوسنگرد لطفا به پيوست مدارک مراجعه شود / استعلام عمليات راهبري سيلو40 هزار تن شهرستان سوسنگرد لطفا به پيوست مدارک مراجعه شود

 80. مناقصه, گشت زني مداوم ?بازديد روزانه وحفظ حراست از املاک اداره کل واقع در محدوده قانوني وحريم استحفاظي شهرهاي استان / گشت زني مداوم ?بازديد روزانه وحفظ حراست از املاک اداره کل واقع در محدوده قانوني وحريم استحفاظي شهرهاي استان

 81. مناقصه, انجام امور خدمات تنظيف ساختمان و محوطه، باغباني و نگهداري فضاي سبز، سرايداري، آبدارخانه و تشريفات شر / انجام امور خدمات تنظيف ساختمان و محوطه، باغباني و نگهداري فضاي سبز، سرايداري، آبدارخانه و تشريفات شر

 82. تجديد مناقصه خدمات شهري نواحي سه گانه سازمان / تجديد مناقصه عمومي, تجديد مناقصه خدمات شهري نواحي سه گانه سازمان

 83. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز تجديد / مناقصه و فراخوان عمومي , مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز تجديد

 84. استعلام تجديد استعلام بها سرويس و نگهداري تاسيسات شرکت بشماره 532 س/98 / استعلام تجديد استعلام بها سرويس و نگهداري تاسيسات شرکت بشماره 532 س/98

 85. آگهي مناقصه عمومي عمليات اجرايي پروژه خدمات شهري شامل رفت و روب .نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي،آگهي مناقصه عمومي عمليات اجرايي پروژه خدمات شهري نوبت دوم

 86. اصلاحيه فراخوان شناسايي خدمات پشتيباني سازمان حراست نوبت دوم / اصلاحيه فراخوان شناسايي، اصلاحيه فراخوان شناسايي خدمات پشتيباني سازمان حراست نوبت دوم

 87. مناقصه تعميرات و نگهداري تاسيسات / مناقصه عمومي , مناقصه تعميرات و نگهداري تاسيسات

 88. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه ,مناقصه تامين نيروي انساني

 89. مناقصه واگذاري مديريتي ارائه خدمات تعدادي از پايگاههاي جاده اي. / آگهي مناقصه يک مرحله اي , مناقصه واگذاري مديريتي ارائه خدمات تعدادي از پايگاههاي جاده اي.نوبت دوم

 90. مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور نظافت ساختمان ها، امورخدمات / آگهي مناقصه يک مرحله اي , ر

 91. مناقصه خريد خدمات واحد لندري / مناقصه ، مناقصه خريد خدمات واحد لندري

 92. مناقصه حفظ، نگهداري و بهبود فضاي سبز نواحي 2 و 3 منطقه 7 / مناقصه، مناقصه حفظ، نگهداري و بهبود فضاي سبز نواحي 2 و 3

 93. شماره واگذاري امور خدمات پشتيباني و نظافت محل بيمارستان / آگهي مناقصه عمومي, شماره واگذاري امور خدمات پشتيباني و نظافت محل بيمارستان

 94. ارزيابي کيفي مناقصه انجام خدمات جمع آوري و دفع اصولي پسماندهاي صنعتي / آگهي ارزيابي کيفي مناقصه , ارزيابي کيفي مناقصه انجام خدمات جمع آوري و دفع اصولي پسماندهاي صنعتي

 95. استعلام گشت ومراقبت ازعرصه هاي ملي بصورت پياده،موتوري،خودرويي(دستمزد،تامين موتورسيگلت وخودرو،تامين تجهيزات)(طبق شرح خدمات وليست شهرستانهاي مربوطه) / استعلام گشت ومراقبت ازعرصه هاي ملي بصورت پياده،موتوري،خودرويي(دستمزد،تامين موتورسيگلت وخودرو،تامين تجهيزات)(طبق شرح خدمات وليست شهرستانهاي مربوطه)

 96. استعلام شبکه آشغالگير از ايران کد مشابه استفاده شده است / استعلام شبکه آشغالگير از ايران کد مشابه استفاده شده است

 97. مناقصه بهره گيري از ظرفيت نيروهاي بخش خصوصي تجديد / مناقصه بهره گيري از ظرفيت نيروهاي بخش خصوصي تجديد

 98. تجديد مناقصه واگذاري امور نظافت و خدمات جنبي مجتمع / تجديد مناقصه , تجديد مناقصه واگذاري امور نظافت و خدمات جنبي مجتمع

 99. مناقصه امور خدماتي شامل فضاي سبز / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه امور خدماتي شامل فضاي سبز

 100. فراخوان کنترل شيميايي و مکانيکي علفهاي هرز / فراخوان کنترل شيميايي و مکانيکي علفهاي هرز

 101. فراخوان مناقصه واگذاري امور خدمات نظافت و نگهداري فضاهاي جديدالاحداث - تمديد - نوبت دوم / تمديد زماني فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه واگذاري امور خدمات نظافت و نگهداري فضاهاي جديدالاحداث - تمديد - نوبت دوم

 102. استعلام ضدعفوني کالاهاي گندم و برنج، انبارهاي سطح استان، سيلوها دقيقا طبق فايل پيوست بر اساس متراژ و مقدار قيد شده است. / استعلام ضدعفوني کالاهاي گندم و برنج، انبارهاي سطح استان، سيلوها دقيقا طبق فايل پيوست بر اساس متراژ و مقدار قيد شده است.

 103. استعلام طرح بازرسي سموم وآفت کش ها 80نمونه-*فقط طبق ليست پيوست* / استعلام طرح بازرسي سموم وآفت کش ها 80نمونه-*فقط طبق ليست پيوست*

 104. استعلام چرخ دستي حمل زباله في طبق نمونه پيوست مجتمع سنگ آهن سنگان / استعلام چرخ دستي حمل زباله في طبق نمونه پيوست مجتمع سنگ آهن سنگان

 105. آگهي انجام امور خدماتي آبدارخانه ، تاسيسات / آگهي انجام امور خدماتي آبدارخانه ، تاسيسات

 106. مناقصه واگذاري کار و انجام امور در واحدهاي فضاي سبز، آتش نشاني، رفت و روب / مناقصه، مناقصه واگذاري کار و انجام امور در واحدهاي فضاي سبز، آتش نشاني، رفت و روب

 107. مناقصه نگهداري، راهبري، تعمير، سرويس ، تغيير و توسعه تاسيسات نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه نگهداري، راهبري، تعمير، سرويس ، تغيير و توسعه تاسيسات نوبت دوم

 108. مناقصه خدمات بهره برداري منطقه 2 / مناقصه,مناقصه خدمات بهره برداري منطقه 2

 109. تجديد مناقصه امورات خدمات شهري / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه امورات خدمات شهري

 110. استعلام پروژه نگهداشت ساختمان وتاسيسات محور بافق بندرعباس / استعلام پروژه نگهداشت ساختمان وتاسيسات محور بافق بندرعباس

 111. مناقصه انجام خدمات امور مشترکين.مرحله اول نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات امور مشترکينمرحله اول نوبت دوم

 112. استعلام ارايه خدمات به بازنشستگان / استعلام ارايه خدمات به بازنشستگان

 113. استعلام قيمت يک مرحله اي خريد خدمات نيروي انساني . / استعلام, استعلام قيمت يک مرحله اي خريد خدمات نيروي انساني .

 114. مناقصه نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه هاي . نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه هاي . نوبت دوم

 115. مناقصه وظايف و ماموريتهاي اجرايي. / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه وظايف و ماموريتهاي اجرايي.

 116. استعلام انجام عمليات جابجايي و روان سازي و کيسه گيري کود فله / استعلام انجام عمليات جابجايي و روان سازي و کيسه گيري کود فله

 117. استعلام تامين نگهبان جهت نگهداري وحراست از ساختمان راهدارخانه وماشين آلات راهداري مد نظر مي باشد. / استعلام تامين نگهبان جهت نگهداري وحراست از ساختمان راهدارخانه وماشين آلات راهداري مد نظر مي باشد.

 118. استعلام شرايط قرارداد رختشورخانه به پيوست ميباشد-لطفا با دقت مطالعه شود بعد قيمت دهيد / استعلام شرايط قرارداد رختشورخانه به پيوست ميباشد-لطفا با دقت مطالعه شود بعد قيمت دهيد

 119. مناقصه عمومي يک مرحله اي بارگيري، حمل و تخليه 20 هزار تن نهاده هاي کشاورزي / مناقصه عمومي يک مرحله اي بارگيري، حمل و تخليه 20 هزار تن نهاده هاي کشاورزي

 120. استعلام قرارداد واگذاري امور تکثير بيمارستان جهت يکسال طبق قرارداد پيوستي / استعلام قرارداد واگذاري امور تکثير بيمارستان جهت يکسال طبق قرارداد پيوستي

 121. مناقصه جمع آوري زباله و تنظيف شهر / مناقصه, مناقصه جمع آوري زباله و تنظيف شهر

 122. شماره واگذاري امور خدمات پشتيباني و نظافت محل بيمارستان شهداي. / آگهي مناقصه عمومي, شماره واگذاري امور خدمات پشتيباني و نظافت محل بيمارستان شهداي.

 123. استعلام اجراي طرح قرائت و صدور آني صورتحساب مشترکين جز در محل مطابق اسناد پيوست / استعلام اجراي طرح قرائت و صدور آني صورتحساب مشترکين جز در محل مطابق اسناد پيوست

 124. استعلام انجام تنظيفات و خدمات اداري، فضاي سبز، خدمات در سطح استان خوزستان به مدت چهار ماه به مدارک پيوست مراجعه گردد / استعلام انجام تنظيفات و خدمات اداري، فضاي سبز، خدمات در سطح استان خوزستان به مدت چهار ماه به مدارک پيوست مراجعه گردد

 125. مناقصه حفاظت و نگهباني مرکز آموزش فني و تخصصي - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه حفاظت و نگهباني مرکز آموزش فني و تخصصي - نوبت دوم

 126. استعلام نصب برچسب يونيک علمک هاي اداره گاز شهرستان مراغه / استعلام نصب برچسب يونيک علمک هاي اداره گاز شهرستان مراغه

 127. مناقصه خدمات نگهباني ساختمانها، اموال و تاسيسات / مناقصه، مناقصه خدمات نگهباني ساختمانها، اموال و تاسيسات

 128. مناقصه عمليات نظافت معابر . نوبت دوم / مناقصه، مناقصه عمليات نظافت معابر . نوبت دوم

 129. مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز

 130. فراخوان مناقصه انجام خدمات امداد، گازباني، تعميرات ابزار دقيق -تجديد / آگهي تجديد فراخوان مناقصه عمومي,فراخوان انجام خدمات امداد، گازباني، تعميرات ابزار دقيق-تجديد

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.7.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.7.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.7.17

مناقصه ,خدمات ,امور ,استعلام ,عمومي ,نوبت ,مناقصه عمومي ,نوبت دوم ,واگذاري امور ,آگهي مناقصه ,تجديد مناقصه ,آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه عمومي مناقصه ,مناقصه انجام خدمات ,تامين نيروي انساني

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
مذهبي Lana باربري آسان در تهران David Brad Leonard Heather security-glass فروشگاه نقره Kathleen